Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

‘Koper’
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Moves & Fun in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
‘Consument Koper’
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt.
‘Producten’
het onderwerp van een of meerdere overeenkomsten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Moves & Fun, alsmede op alle met Moves & Fun aangegane overeenkomsten.
Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Moves & Fun is ingestemd.
Moves & Fun behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de webshop van Moves & Fun en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.
Moves & Fun is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
Koper en Moves & Fun komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Moves & Fun gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.
Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

3. Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW.
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.
De Koper is de prijs verschuldigd die Moves & Fun in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Moves & Fun worden gecorrigeerd.
Leveringskosten worden duidelijk aan de koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

4. Betaling

Bij bestellingen via de Webshop kan op de volgende manieren worden betaald:

  • Overschrijving
  • BanContact

Bij Bestellingen via de winkel kan op de volgende manieren worden betaald:

  • BanContact
  • Contant

Moves & Fun kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.
In het geval door Moves & Fun een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Moves & Fun is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Moves & Fun, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.
In geval van niet tijdige betaling is Moves & Fun bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Moves & Fun ernaar om bestellingen die voor 12.00 uur op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn is dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. Behalve voor een Consument Koper geldt genoemde levertijd slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.
Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Moves & Fun streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.
Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
Indien de levering in gedeelten geschiedt (bijvoorbeeld wanneer slechts een aantal maar niet alle bestelde producten in voorraad zijn), dan heeft Moves & Fun het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
De Koper is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn af te nemen. Bij gebreke daarvan is Moves & Fun gerechtigd de betaling van de koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te beschouwen (mits terugbetaling aan de Koper van eventueel reeds betaalde voorschotten voor het product in kwestie).

6. Gebreken en Klachttermijn

De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan Moves & Fun schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht.
De Koper, niet zijnde Consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. Geschiedt dit zonder geldige redenen toch, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Moves & Fun is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper onder derden op te slaan en, op verzoek en kosten van de Koper, aan de Koper terug te zenden.

7. Recht van verzaking en ruiling

Wanneer u een product aankoopt op www.movesenfun.be.be kunt u, als consument, vanaf de dag van de levering, gedurende 14 dagen afstand doen van uw aankoop.
U beschikt over deze tijdspanne om ons op de hoogte te brengen van uw beslissing om het product terug te brengen.
Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs ervan terug.
In geval de goederen vervaardigd zijn volgens de specificaties van de klant, hebben deze een persoonlijk karakter en kunnen niet terug worden genomen. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk.
Moves & Fun is nimmer aansprakelijk voor enige schade -diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.
Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek van de Koper kan het product ook worden bezorgd.

8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Overmacht

In geval van overmacht is Moves & Fun niet gehouden hun verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Moves & Fun is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

10. Intellectuele eigendom

De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Moves & Fun, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Moves & Fun, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

11. Persoonsgegevens

Moves & Fun zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar Privacy Statement .
Moves & Fun neemt daarbij de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van de principes van rechtsconflicten in de ruimte.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Moves & Fun, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oudenaarde, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

13. Geschillenregeling en beslechting

In afwijking van artikel 13 kunnen Consument Kopers er voor kiezen om gebruik te maken van het recht een eventueel geschil betreffende aanbiedingen van Moves & Fun of de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst met Moves & Fun, voor te leggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, mits het gaat om een aanbieding of overeenkomst die via de Website of telefoonverbinding is gedaan of tot stand gekomen. Een dergelijke klacht kan aan het BDMV worden meegedeeld per post (BDMV, t.a.v. Comité van Toezicht, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel), per e-mail (comite@bdma.be) of via het formulier dat beschikbaar is op de website www.becommerce.be.
Wanneer de Consument Koper een geschil wil voorleggen aan de bemiddelingsdienst van het BDMV, is Moves & Fun aan deze keuze gebonden. Wanneer Moves & fun dat wil, zal de Consument Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Moves & Fun schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij of zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Moves & Fun de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
De bemiddelingsdienst doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de bemiddelingsdienst. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

14. Diverse bepalingen

Moves & Fun is gevestigd te 7912 Frasnes-Lez-Anvaing, Rue de la Station 36 met KBO nummer 0849422862. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Moves & Fun op voormeld adres of naar het e-mail adres malou@movesenfun.be .
De Moves & Fun klantenservice (0498/645436) is bereikbaar voor informatie van ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Moves & Fun streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden. Indien klachten worden gemeld aan Moves & Fun, wordt de Consument Koper in elk geval binnen de vijf (5) werkdagen ingelicht over de termijn waarin hij van Moves & Fun een voorstel tot oplossing van het geschil zal ontvangen.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Moves & Fun met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Winkelwagentje
  • No products in the cart.
0